Disclamer

Jaap Reek VOF (Kamer van Koophandel: 59736402), hierna te noemen Jaap Reek, verleent u hierbij toegang tot haar webshop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Jaap Reek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

HERROEPING AANKOOP EN BEDENKTIJD

Gezien de aard van het product: het op maat bestellen van een houten trap, kunt u zich niet beroepen op herroeping aankoop en heeft u bedenktijd van het bestellen tot het storten van het geldbedrag. Mocht u zich toch bedenken bent u evenwel het totale bedrag inclusief 21% btw verschuldigd.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Jaap Reek spant zich in om de inhoud van haar webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jaap Reek.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop van Jaap Reek geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jaap Reek. Voor op de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jaap Reek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jaap Reek en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jaap Reek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.